Ogólne warunki handlowe Reca Polska

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca – osoba prawa, spółka prawa handlowego, będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: Reca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzce, 32-086 Węgrzce ul. Warszawska 67.

Kupujący – wyłącznie Klient Reca Polska Sp. z o.o. Będący również Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego i nie będący Konsumentem, który nabywa Towar tylko dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

Towar – produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży.

Handlowiec – pracownik reprezentujący Sprzedawcę, czyli Reca Polska Sp. z o.o, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar.

Reklamacja – zawiadomienie Handlowca lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru lub uszkodzeniu powstałym w wyniku transportu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Reca Polska.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Minimum logistyczne – minimalna wartość pieniężna odpowiadająca zamówionemu przez kupującego towarowi zadeklarowana na jednym zamówieniu.

 

II. Zakres stosowania

Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności dotyczą wszystkich umów, dostaw i innych usług oferowanych przez Reca Polska.

Mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych umów z klientem, a także do przyszłych dostaw i innych usług, które będą mu świadczone.

 

III. Zawarcie umowy

Przyjęcie towaru następuje wskutek realizacji dostawy lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Treść potwierdzenia zamówienia, a w przypadku jego braku dowód dostawy i faktura decydują o umownym zakresie dostawy i realizacji zamówienia. Jeżeli dokument różni się od treści zamówienia, uznaje się, że zgoda klienta została udzielona, ​​jeżeli nie wyrazi sprzeciwu listem poleconym w ciągu 4 dni od otrzymania.

 

IV. Ceny

Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 PLN netto. Oferta jest ważna przez 4 tygodnie. Po tym czasie traci ważność. VAT nie jest wliczony w cenę i będzie fakturowany osobno według stawki ustawowej. Zwiększenie cen materiałów, kosztów i usług przez naszych dostawców oraz wzrost podatków i ceł, a także podwyżki cen z powodu siły wyższej uprawniają Reca Polska do zmiany ustalonych cen.

 

V. Warunki płatności

W przypadku przekroczenia terminu płatności Reca Polska jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę za okres od terminu płatności do otrzymania płatności.

Jeśli klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do zapłaty lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, całe pozostałe zobowiązanie jest wymagalne. Jeżeli pozostałe zobowiązania nie zostaną natychmiast uregulowane, Reca Polska jest uprawniona do żądania zwrotu przedmiotu zakupu, z wyłączeniem prawa do zatrzymania.

Termin wymagalności opłaty nie jest przesunięty z powodu dochodzenia gwarancji, odszkodowania za szkody, odpowiedzialności za produkt lub innych roszczeń. Z powodu takich roszczeń klientowi nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania płatności lub potrącenia.

Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych klient otrzyma wszystkie faktury na adres e-mail który podał. Klient rezygnuje w tym przypadku z otrzymywania faktur pocztą.

 

VI. Warunki dostawy

W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, określonych w statusach realizacji zamówienia.

Towar zostanie przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.

Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu reklamacji zobowiązany jest posiadać kurier spedytora), zawierający opis uszkodzenia.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do centrum obsługi klienta Sprzedającego.

W przypadku zamówień o wartości towarów netto min. 450 PLN,  dostawa jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru sposobu dostawy i wysyłki towarów.  W przypadku zamówień poniżej wartości netto towarów wynoszącej 450 PLN zostaną doliczone koszty transportu i pakowania.

 

VII. Termin dostawy

Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od możliwości ich dostarczenia przez Reca Polska. Obowiązek dostawy ze strony Sprzedającego jest zawieszony, jeśli klient zalega z należną płatnością lub innymi zobowiązaniami wobec Reca Polska. Jeśli klient zalega z płatnościami ponad 30 dni Sprzedający ma prawo odstąpić od wszystkich dostaw, które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub zażądać zaliczek. Sprzedający nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub szkody wynikowe, szczególnie jeśli jest to spowodowane winą osób trzecich, takich jak dostawcy lub firmy transportowe, lub siłą wyższą.

 

VIII. Zastrzeżenie własności

Dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością, dopóki wszystkie zobowiązania klienta wobec Reca Polska nie zostaną w pełni pokryte. Towary, które nie zostały w pełni opłacone, nie mogą być sprzedawane, zastawiane ani wykorzystywane jako zabezpieczenie.

 

IX. Gwarancja, odszkodowanie, zwroty

Jeśli dostarczony towar ma wady lub wady pojawią się w okresie gwarancyjnym, zostaną one usunięte lub towar zostanie wymieniony w odpowiednim terminie. Nie występują inne lub dalsze roszczenia, w szczególności obniżka wynagrodzenia. Naturalne zużycie, niewłaściwe obchodzenie się, nadmierne użytkowanie, zaniedbania i zmiany bez naszej zgody wykluczają jakąkolwiek gwarancję.

Jeśli na specjalne życzenie klienta realizacja zamówienia różni się od standardowego sposobu dostawy realizacja zamówienia odbywa się na ryzyko klienta. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze, w szczególności szkody wynikowe, są bezzasadne.

W przypadku stwierdzenia wady towaru przez Kupującego i poinformowania o tym fakcie w ciągu 5 dni Handlowca, Handlowiec zwróci się do Kupującego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przezeń zgłoszenia, celem jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia zasadności zwrotu sporządzi „Protokół Reklamacyjny”. Sporządzony „Protokół Reklamacyjny” podlega akceptacji Regionalnego Kierownika Sprzedaży Reca Polska.

Towar zostanie odebrany od Kupującego przez Handlowca w oparciu o „Protokół Reklamacyjny”.

Prawidłowo wypełniony „Protokół Reklamacyjny” jest jedynym dokumentem uprawniającym do zwrotu Towaru. Potwierdzeniem dokonania zwrotu towaru jest podpis na „Protokole Reklamacyjnym” potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca.

W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie, prawidłowy Towar zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem spedytora przez Reca Polska.

Reca Polska zastrzega sobie prawo wystawienia i dostarczenia Klientowi do podpisu faktury korygującej na zwrócony towar (bez względu na przyczynę zwrotu). Faktura korygująca zostanie dostarczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie e-faktury drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do podpisania faktury korygującej i przekazania jej listem poleconym do Reca Polska.

Jeżeli Kupujący używał lub uszkodził Towar odpowiedzialność Reca Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona. W tej sytuacji Reca Polska ponownie dostarczy Klientowi zwrócony towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Reklamacje związane z jakością zakupionych towarów należy zgłaszać Handlowcowi. W takich przypadkach konieczne jest wypełnienie formularza „Protokół Reklamacyjny”. Zakres gwarancji określają dokumenty gwarancyjne.

 

X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

Obowiązuje od 01.01.2018

Kontakt
Kontakt
Zamknij
Musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie aby używać tego formularza
Twój Kontakt:
RECA Polska Sp. z o.o.
RECA Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 67, 32-086 Węgrzce
iSTORAGE, KANBAN-RFID
iSTORAGE, KANBAN-RFID
Obsługa Klienta
Obsługa Klienta
Produkty RECA
Produkty RECA
Dział HR -  Rekrutacje
Dział HR - Rekrutacje
Sklep Online RECA eShop
Sklep Online RECA eShop
Potwierdź, że nie jesteś robotem.
Dziękujemy za Twoją wiadomość!
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Oferta produktowa
przeglądaj online

Elementy złączne
Elementy złączne
zum Katalog
Branża budowlana
Branża budowlana
Pobierz
Więcej materiałów
Więcej materiałów
Pobierz broszury